Delegació del CSIC a la Comunitat Valenciana

Avís Legal

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DE www.dicv.csic.es

La Delegació del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) a la Comunitat Valenciana, li informa que l'accés i ús de la pàgina Web www.dicv.csic.es i tots els subdominis i directoris inclosos davall la mateixa (en avant, conjuntament denominats com a Lloc Web) estan subjectes als termes que es detallen en este Avís Legal, sense perjuí que l'accés a algun dels dits servicis o continguts pogueren precisar de l'acceptació d'unes Condicions Generals addicionals.

La Delegació es reserva el dret a realitzar canvis en la pàgina Web sense previ avís, amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts o el disseny. Pel fet que l'actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprove sempre la vigència i exactitud de la informació, servicis i continguts presentats. Així mateix, les condicions i termes que s'arrepleguen en el present Avís poden variar, per la qual cosa li invitem que revise estos termes quan visite novament la pàgina Web.

La Delegació no es fa responsable dels danys i perjuís que poguera ocasionar la utilització de les ferramentes i informacions contingudes en www.dicv.csic.es en relació amb l'adopció de decisions sobre l'inici, desenrotllament o resultat de procediments administratius. Tals decisions han de ser contrastades en els centres, organismes o dependències competents. En tot cas, la informació i continguts d'esta Web no podrà ser al·legada en processos contradictoris amb l'Administració Pública, no assumint cap responsabilitat per les discrepàncies que pogueren existir entre els documents impresos de l'Administració competent i la publicació electrònica en estes pàgines.

El present document establix les condicions generals d'ús i regula els termes i condicions d'accés al lloc WEB, propietat de la Delegació del CSIC a la Comunitat Valenciana, amb domicili en Carrer Cronista Carreres núm. 11, 2n C, 46003 València (ESPAÑA) i amb Codi d'Identificació Fiscal número Q-2818002-D.

DRETS I OBLIGACIONS DE LA WEB

El lloc WEB oferix l'accés a la informació i servicis tal qual, i no facilita cap equip, material o servici per a accedir als mateixos. Per al correcte accés i utilització de determinada informació i servicis l'Usuari haurà de descarregar-se en els seus equips determinats programes.

La Delegació realitza tots els esforços necessaris per a evitar errors i, si és el cas, corregir-los o actualitzar-los com més prompte millor, no obstant no pot garantir la seua inexistència ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

La informació proporcionada té caràcter merament orientatiu i en cap cas podrà ser vinculant per a la resolució dels procediments administratius, que es trobarà subjecta exclusivament a la normativa que els siga aplicable.

DRETS I OBLIGACIONS DE L'USUARI

El mer accés y/o utilització del lloc WEB, de tots o part dels seus continguts y/o servicis significa la plena acceptació de les presents condicions generals d'ús.

L'usuari no realitzarà cap acció que cause dany o alteracions dels continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament de la WEB, no causant problemes tècnics de cap índole, no transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar totalment o parcialment la present WEB.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, marques, logos, dibuixos, documentació o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial, que siguen accessibles en el lloc WEB corresponen exclusivament al CSIC o als seus legítims titulars i queden expressament reservats tots els drets sobre els mateixos.

L'usuari queda autoritzat a usar la informació així com el material gràfic disponible en el lloc, amb les condicions següents:

  • que es mencione la font en cada còpia i estiga acompanyada per esta autorització,
  • que l'ús d'esta informació i material gràfic estiga pensat només amb fins informatius i no comercials o per a ús personal, i que la informació i material gràfic mencionat no es copie ni publique en cap ordinador en xarxa ni s'emeta per cap canal de comunicació, sense autorització expressa.
  • que no es realitzen canvis en la informació i el material gràfic.

VINCLES O ENLLAÇOS

Les connexions amb altres llocs WEB que pogueren existir així com l'ús que l'usuari puga fer de les mateixes està subjecte a les presents Condicions Generals d'ús així com als eventuals condicionats específics que els esmentats llocs WEB requerisquen.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La utilització no autoritzada expressament de la informació continguda en el domini, podrà originar l'exercici per part de la Delegació de les accions que legalment procedisquen.

Estes Condicions Generals d'ús i navegació es regiran per la legislació espanyola.